Settings -> Media (thiết lập media)

Các thiết lập tại Settings -> Media sẽ tác động trực tiếp đến các tính năng liên quan tới việc upload hình ảnh lên website, bạn có thể sửa size ảnh ở đây. Settings -> Media (thiết lập media)

Các thiết lập này sẽ ảnh hưởng đến chức năng upload tập tin media (hình ảnh/video/nhạc,..) lên nội dung.

Settings -> Media (thiết lập media)

 • Image sizes: Các thiết lập trong này sẽ xác định kích thước ảnh mặc định của WordPress được sinh ra sau khi upload một tấm ảnh lên thư viện.
  • Thumbnail size: Kích thước ảnh loại thumbnail.
   • Crop thumbnail to exact dimensions….: Tạo ảnh thumbnail bằng cách cắt ảnh gốc ra với kích thước giống chính xác so với thiết lập.
  • Medium size: Kích thước ảnh loại medium.
  • Large size: Kích thước ảnh loại large
 • Uploading Files: Thiết lập liên quan tới việc upload tập tin.
  • Organize my uploads into month- and year-based folder: Tự động đưa các tập tin được upload lên vào thư mục với cấu trúc ngày tháng so với thời gian upload.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: Settings -> Discussion (thiết lập bình luận luận)Phần kế tiếp: Settings -> Permalink (thiết lập đường dẫn tĩnh)

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161