Tạo người dùng (user) mới và quản lý

Hướng dẫn tạo thêm một người dùng mới vào website WordPress để cùng làm việc,tìm hiểu quản trị user trên WordPress Tạo người dùng (user) mới và quản lý

Để tạo thêm người dùng, bạn truy cập vào Dashboard –> Users –> Add New, ở đây bạn sẽ cần khai báo các thông tin cho người dùng muốn tạo ra. Các thông tin không có chữ required là không bắt buộc khai báo.

Tạo người dùng (user) mới và quản lý

  • Username: Tên đăng nhập của người dùng để đăng nhập vào website
  • E-mail: Email của người dùng cần tạo
  • First: Tên của người dùng
  • Last Name: Họ của người dùng
  • Website: Địa chỉ website của họ
  • Password: Thiết lập mật khẩu cho họ
  • Repear Password: Nhập lại mật khẩu
  • Send Password?: Gửi mật khẩu và username qua email của họ (tự động)
  • Role: Nhóm thành viên cần thiết lập cho người dùng này (xem kỹ hơn ở phần Tìm hiểu các nhóm thành viên)

Nhập xong các thông tin người dùng, bạn ấn vào nút Add New User để bắt đầu tạo ra một người dùng mới.

Sau khi tạo xong người dùng, bạn có thể xem danh sách các người dùng hiện đang có trong website tại Dashboard –> Users –> All Users.

Tạo người dùng (user) mới và quản lý

Để sửa thông tin người dùng, bạn chỉ cần ấn vào tên người dùng cần sửa là được.

Phần này tạm thời chỉ có thế, ở bài kế tiếp mình sẽ giải thích rõ hơn về vai trò của từng nhóm người dùng để bạn hiểu hơn và thiết lập cho chính xác.

Xem tiếp bài trong serie

Phần trước: Quản trị người dùng (users) trên WordPressPhần kế tiếp: Vai trò của các nhóm người dùng (User Role)

Nguồn Thạch Phạm (httpss://ThachPham.Com)

Hotline: 0916 590 161